Verklaring buitengewoon lid NZV

Bij deze verklaart Markelbach & Corne N.V. een buitengewoon lid te zijn van de NZV (Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en Aanverwante Artikelen) en informeren we dat vanaf heden de hierna vernoemde verkoopsvoorwaarden, dewelke zijn vastgelegd volgens de condities van de NZV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 40341013, van toepassing zijn.

 

 CONDITIES

EN

ARBITRAGE-REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE HANDEL IN GEDROOGDE ZUIDVRUCHTEN, SPECERIJEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN

Laatste update: 1 januari 2017

Secretariaat: Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE ZOETERMEER

ARTIKEL 1

 

De Condities van de Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante artikelen (N.Z.V.), te noemen “N.Z.V. Condities”, zijn van toepassing bij de handel in gedroogde zuidvruchten, specerijen en aanverwante artikelen

 • tussen leden van de Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante artikelen onderling;
 • tussen leden en niet-leden en tussen niet-leden onderling, indien partijen zulks zijn overeengekomen of indien deze condities geacht moeten worden toepasselijk te zijn.

ARTIKEL 2

 

De N.Z.V. Condities bestaan uit:

 • een algemeen deel “A”, bevattend regels van toepassing op alle transacties afgesloten op N.Z.V. Condities;
 • een deel “B”, bevattend aanvullende en specifieke regels betrekking hebbend op de handel in de in artikel 1 genoemde artikelen op basis van FAS, FOB, CFR, CIF en soortgelijke bedingen;
 • een deel “C”, bevattend aanvullende en specifieke regels betrekking hebbend op de handel in de in artikel 1 genoemde artikelen op andere dan in deel “B” genoemde bedingen.

ALGEMEEN DEEL « A »

ARTIKEL 3

 

Nederlands recht

Op overeenkomsten gesloten op N.Z.V. Condities is Nederlands recht van toepassing, ongeacht nationaliteit of domicilie van partijen, terwijl bij vertalingen en geschillen daaromtrent de Nederlandse tekst bindend is.

 

ARTIKEL 4

Deponering

De N.Z.V. Condities zijn gedeponeerd bij de Kamer van

Koophandel onder nummer: 40341013

ARTIKEL 5

 

Bevestiging

 1. Koop- respectievelijk verkoopbevestigingen behoren uiterlijk op de 1e werkdag (zie voor het begrip “werkdag” artikel 13, lid 13) na het tot stand komen van de zaak aan de betrokken partijen te worden toegezonden.
 2. Wanneer tegen deze bevestiging op de 1e werkdag na ontvangst geen bezwaar is gemaakt, wordt aangenomen dat daarmee akkoord wordt gegaan.

ARTIKEL 6

Volgorde afwikkeling

Indien tussen verkoper en koper verschillende contracten in hetzelfde artikel op dezelfde termijn van aflading respectie-velijk van levering zijn gesloten, moeten deze worden afgewik-keld in de volgorde, waarin zij zijn afgesloten met inachtneming van de bedongen verladingstermijn, respectievelijk leve-ringstermijn.

ARTIKEL 7

 

Overmacht

 1. T Iedere partij die zich op overmacht beroept moet – mede met in achtneming van het bepaalde in de leden 4 en 5 – daarvan zo spoedig mogelijk aan de wederpartij kennisgeven en is verplicht op verzoek van de wederpartij ten spoedigste voldoende bewijsstukken te verschaffen om de juistheid van haar beroep op overmacht aan te tonen.
 2. Het bestaan van een overmachtsituatie zal – zo nodig – door arbiters worden beoordeeld en de gevolgen zullen – zo nodig – door arbiters worden vastgesteld.
 3. In geval de uitvoering van de overeenkomst met verhoging van kosten kan worden bewerkstelligd en door koper wordt gewenst, komen de meerdere kosten voor rekening van de koper.
 4. S Indien tengevolge van overmacht de goederen of een gedeelte daarvan niet binnen de gestelde termijn worden/wordt verla-den, zal verkoper daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan koper kennis geven, doch in ieder geval binnen 14 kalen-derdagen na het verstrijken van de in de overeenkomst vast-gestelde verladingstermijn. De verladingstermijn wordt alsdan met 30 kalenderdagen verlengd; indien, nadat deze termijn is verstreken, de overmachttoestand voortduurt, wordt deze termijn met 15 kalenderdagen verlengd.
 5. Koper moet deze kennisgeving ook na 14 kalenderdagen na het verstrijken van de verladingstermijn accepteren in geval hij niet direct van de 1e verkoper heeft gekocht, deze de kennisgeving bedoeld in het vorige lid van dit artikel tijdig heeft gedaan en iedere volgende verkoper deze kennisgeving uiterlijk op de eerstvolgende werkdag schriftelijk aan zijn koper heeft doorgegeven.
 6. Indien de overmachttoestand langer dan 45 kalenderdagen duurt, is de overeenkomst geannuleerd zonder dat enige verrekening van prijsverschil of anderszins plaatsvindt.
 7. Ontbinding van de koopovereenkomst in afwijking van het vorenstaande op grond van artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 8

 

In gebreke zijn

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, leden 3 en 4, is, indien één der partijen met de vervulling van één of meer harer verplichtingen jegens de wederpartij in gebreke blijft, de wederpartij te harer keuze uitsluitend gerechtigd de overeenkomst te ontbinden:
 2. zonder schadevergoeding;
 3. en een dekkingskoop of -verkoop te verrichten door tussen-komst van een makelaar of van een andere te goeder naam en faam bekend staande tussenpersoon van de goederen of van de documenten rechtgevende daarop. De makelaar of tussen-persoon dient schriftelijk in kennis te worden gesteld, dat het een dekkingstransactie betreft. Vergoeding van een eventueel nadelig prijsverschil kan worden gevorderd van de in gebreke zijnde partij;
 4. en een eventueel nadelig prijsverschil tussen de contract-prijs en de marktwaarde op de 1e werkdag, volgend op die van het in gebreke zijn, van de in gebreke zijnde partij te vorderen.
 5. Indien één der partijen zich niet kan verenigen met de (ver)koopprijs bedoeld sub b. of het prijsverschil bedoeld sub c., zal het prijsverschil door arbiters worden vastge-steld. Voor de berekening van de aldus vast te stellen schadevergoeding dient te worden uitgegaan van het nominale contractgewicht.
 6. Vergoeding van kosten, ontstaan door het in gebreke zijn, kan worden gevorderd.

ARTIKEL 9

 

Insolventie

In geval, voordat de koopovereenkomst geheel is afgewikkeld, koper of verkoper kennelijk buiten staat geraakt zijn ver-plichtingen na te komen, zijn betalingen staakt, surséance van betaling aanvraagt, of failliet wordt verklaard, is de koop-overeenkomst van rechtswege ontbonden en is de wederpartij ge-rechtigd schadevergoeding te vorderen, bestaande uit het eventuele verschil tussen de koopprijs en de marktwaarde op de

werkdag, waarop de hier bedoelde feiten geacht kunnen worden algemeen, althans aan zijn wederpartij, bekend te zijn geweest.

ARTIKEL 10

Reclames

 1. Reclameren moet door koper schriftelijk geschieden binnen de termijnen zoals beschreven in de artikelen 27 en 36, al naar hun toepasselijkheid.
 2. Indien koper vóór ontvangst van de partij deze weer heeft verkocht en hij niet zelf ontvangt, kan hij nog reclameren, mits hij zijn reclame verzendt uiterlijk op de 1e werkdag na ontvangst van de reclame van zijn koper en onder voorwaarde, dat deze een termijn volgens het eerste lid in acht heeft genomen.
 3. Indien koper van mening is, dat de kwaliteit van de goederen niet voldoet aan die, welke is overeengekomen, is hij niet bevoegd alleen op die grond de ontbinding van de overeenkomst met of zonder schadevergoeding te verlangen, doch kan hij vergoeding van minderwaarde vorderen.
 4. Indien het waardeverschil van buitengewone aard is, of niet is geleverd van de verkochte soort, origine, verpakking, gradering of oogst, kan koper de ontbinding van de koopovereenkomst vorderen met of zonder schadevergoeding. Of aan een dergelijke vordering gevolg moet worden gegeven staat uitsluitend ter beoordeling van arbiters.

ARTIKEL 11

Geschillen

 1. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van of in verband met op deze condities gesloten overeenkomsten betreffende de handel in artikelen als genoemd in artikel 1 of van nadere overeenkomsten die van zulke overeenkomsten het gevolg mochten zijn, zullen worden beslist volgens de bepalingen van het Arbitrage Reglement van de N.Z.V. hetwelk wordt geacht deel uit te maken van deze condities.
 2. Indien een bij een arbitrage betrokken partij zich niet onderwerpt aan een kracht van gewijsde verkregen hebbende uitspraak van arbiters, is de N.Z.V. bevoegd dit op een door haar te bepalen wijze zowel aan de leden der N.Z.V. als aan andere belanghebbenden bekend te maken.

ARTIKEL 12

Verhoging en verlaging van vrachten, rechten, heffingen e.d.

 1. Alle goederen die zijn verkocht op aflading, onderweg, op levering, ingeklaard, en die zich ten tijde van de verkoop niet in het vrije verkeer bevinden, worden geacht te zijn verkocht op basis van vrachten, heffingen en/of toeslagen daarop, invoerrechten, accijnzen en overige heffingen opgelegd door daartoe bevoegde instanties, zoals deze ten tijde van het afsluiten van de koopovereenkomst algemeen bekend waren.
 2. Verhoging of verlaging van de in lid 1 vermelde factoren, welke algemeen bekend zijn geworden na het afsluiten van de koopovereenkomst en die tot wijziging van de overeengekomen prijs kunnen leiden, komen ten laste of ten bate van koper.

ARTIKEL 13

Verklaringen

 1. “Circa” of “ca.”, geplaatst voor de hoeveelheid, betekent: verkoper is gerechtigd 5% meer of minder te leveren.
 2. “Antwoord op een bepaalde dag” betekent: in het bezit van de betrokken partij, doch niet later dan 17.00 uur.
 3. Voor verklaring van afleveringscondities en de juiste interpretatie daarvan wordt verwezen naar de “Incoterms 2010”.
 4. S Indien in de overeenkomst tussen koper en verkoper afleveringscondities worden vermeld die niet expliciet in de Incoterms 2010 worden verklaard, dient voor de verklaring van deze afleveringscondities zoveel mogelijk aansluiting te worden gezocht bij de equivalente afleveringscondities volgens de Incoterms 2010 (F.O.T. en F.O.R. b.v. equivalent voor FCA. Franco b.v. equivalent van DDP of DDU).
 5. Onmiddellijke aflading” betekent: aflading moet geschieden uiterlijk de 10e kalenderdag na contractdatum.
 6. “Prompte aflading” betekent: aflading moet geschieden uiterlijk de 21e kalenderdag na contractdatum.
 7. “Telquel” betekent: zonder verantwoordelijkheid van verkoper voor de kwaliteit en de verpakking.
 8. “Op controle van de kwaliteit” betekent: koper is gerechtigd de hem door verkoper aangewezen partij te bezichtigen en af te keuren, indien zij niet voldoet aan de omschrijving waarop werd verkocht, mits koper uiterlijk op de 1e werkdag, nadat hij door verkoper in de gelegenheid is gesteld de partij te bezichtigen, de afkeuring aan verkoper bericht. Bij verschil van mening wordt door arbitrage beslist. Wordt de afkeuring door verkoper aanvaard of door arbiters juist bevonden, dan is de koopovereenkomst daardoor geannuleerd zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 9. “Op agreatie” betekent: koper is gerechtigd, de hem door verkoper aangewezen partij te bezichtigen en zonder opgave van redenen af te keuren, mits koper uiterlijk op 1e werkdag, nadat hij door verkoper in de gelegenheid is gesteld de partij te bezichtigen, de afkeuring aan verkoper bericht. Bij gebreke hiervan wordt de partij als goedgekeurd beschouwd. Bij tijdige afkeuring is de koopovereenkomst daardoor geannuleerd zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 10. “Op goedkeuring van monster” betekent: koper is gerechtigd, het hem, vanwege verkoper, gezonden monster zonder opgave van reden af te keuren, mits koper uiterlijk op de 1e werkdag na ontvangst van het monster de afkeuring aan verkoper bericht. Bij gebreke hiervan wordt het monster als goedgekeurd beschouwd. Bij tijdige afkeuring is de koopovereenkomst daardoor geannuleerd zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 11. “Bezichtigde partij” betekent: verkoper is van het ogenblik van het afsluiten van de koopovereenkomst niet meer verantwoordelijk voor de kwaliteit en de verpakking van de verkochte partij.
 12. “Schriftelijk” betekent: per brief, telefax of e-mail.
 13. “Werkdagen” zijn alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en voor betrokkenen algemeen erkende vrije dagen. Een werkdag wordt gerekend te duren van 9.00 tot 17.00 uur.

ARTIKEL 14

Arbitrage over kwaliteit

 1. Arbitrage over kwaliteit vindt plaats, hetzij:
 2. door bezichtiging door arbiters aan de partij c.q. op mon-sters getrokken op last van arbiters ;
 3. op monsters getrokken volgens lid 3 van dit artikel;

zulks ter keuze van koper.

 1. Indien arbitrage plaatsvindt door bezichtiging en/of op monsters getrokken op last van arbiters, moet de partij geheel of gedeeltelijk – zulks ter beoordeling van arbiters – in originele staat aanwezig zijn.
 2. Monsters bestemd voor onderzoek door arbiters, zal koper voor zijn rekening doen trekken, onder toezicht van een door verkoper aan te wijzen controleur op voor de desbetreffende tak van handel usantie wijze door een te goeder naam en faam bekend staande onpartijdige persoon of onderneming welke ondermeer zijn/haar werk maakt van het bemonsteren voor anderen. Deze monsters moeten door de controleurs van koper en verkoper worden verzegeld. Indien verkoper zulks wenst, zullen bovendien voor zijn rekening en op dezelfde wijze te zijnen behoeve één of meer monsters genomen en verzegeld worden.
 3. De bemonstering dient binnen 12 kalenderdagen te geschieden na lossing ter bestemmingsplaats. Voor partijen die ten tijde van de lossing nog niet in hun geheel ter vrije beschikking van koper staan, dient de bemonstering te geschieden uiterlijk 12 dagen nadat zulks wel het geval is.
 4. Indien koper verzuimt bij de bemonstering de medewerking van de door verkoper aangewezen controleur tijdig in te roepen of – behoudens bijzondere omstandigheden – bij overschrijding van de termijn genoemd in het vierde lid van dit artikel, verwerkt koper zijn reclamerechten.
 5. Koper is gerechtigd buiten de tegenwoordigheid van verkoper of zijn controleur tot monsterneming en -verzegeling over te gaan, indien:
 6. koper en verkoper zulks uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen ;
 7. verkoper in gebreke is gebleven tijdig een controleur aan te wijzen of indien deze of zijn controleur, hoewel tijdig door koper van plaats en tijd der bemonstering in kennis gesteld op de aangegeven plaats en tijd niet tegenwoordig is. Verkoper is dan verplicht genoegen te nemen met de verzegelde monsters zoals deze op de in het derde lid van dit artikel aangegeven wijze – doch zonder controle en medeverzegeling door verkopers’ controleur – zijn getrokken.
 8. Verkoper heeft het recht vóór de weging voor zijn rekening open monsters uit de partij te trekken; de waarde van de monsters komt te zijnen laste.

ARTIKEL 15A

Ontbinding van overeenkomsten

Indien koper jegens verkoper in gebreke is gebleven, is verkoper gerechtigd de uitvoering van eventuele andere koopovereen-komsten, afgesloten op deze condities op te schorten totdat koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Kosten die als gevolg van deze opschorting ontstaan komen voor rekening van de in gebreke zijnde koper. Heeft deze opschorting langer dan 30 kalenderdagen geduurd, dan heeft verkoper het recht deze overeenkomsten te ontbinden, al of niet met toepassing van het in art. 8 omtrent vergoeding van schade en kosten bepaalde.

ARTIKEL 15B

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven het eigendom van verkoper, totdat koper aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeien uit de tussen partijen bestaande overeenkomst, met inbegrip van renten en kosten, zal hebben voldaan. Indien koper in gebreke is aan zijn verplichtingen jegens verkoper te voldoen, heeft verkoper het recht de goederen terzake waarvan hij zich het eigendom heeft voorbehouden terug te nemen, waartoe koper verkoper in staat stelt, zonder dat aanmaning, aanzegging bij deurwaardersexploot, tussenkomst van de rechter of enige andere gelijksoortige handeling zijdens verkoper vereist is. Koper is slechts gerechtigd de goederen te vervreemden of te verwerken, indien deze handelingen behoren tot de regelmatige uitoefening van zijn bedrijf.

ARTIKEL 16

Overgangsbepaling

De gewijzigde N.Z.V. Condities treden in werking op 1 januari 2017 en zijn van toepassing op overeenkomsten, als bedoeld in artikel 1, welke op of na 1 januari 2017 zijn gesloten.

DEEL « B »

ARTIKEL 17

Verlading

 1. Verlading geschiedt in één partij of in gedeelten, direct of indirect, met of zonder overlading. Elk gedeelte geldt als een afzonderlijk contract.
 2. Behoudens tegenbewijs geldt als datum waarop de goederen zijn verladen, de datum van het verladingsdocument. Een “received for shipment” connossement geldt niet als verladingsdocument.

ARTIKEL 18

Aandiening

 1. Indien goederen per zeeschip zijn verladen, is verkoper verplicht binnen 14 kalenderdagen gerekend vanaf de dag van verlading, doch uiterlijk 1 kalenderdag voor de verwachte aankomstdatum van het zeeschip, de naam van het schip aan koper door te geven. Koper is verplicht de aandiening uiterlijk de 1e werkdag na ontvangst aan zijn koper door te geven.
 2. In geval van verlading anders dan per zeeschip is verkoper verplicht de gegevens van het middel van vervoer zo spoedig mogelijk na verlading aan koper door te geven.
 3. Iedere vergissing van de vervoerder en ieder abuis waarvan kan worden aangetoond dat het een gevolg is van het gebruik van het benutte communicatiemiddel dient, zodra bekend, ten spoedigste door verkoper te worden gecorrigeerd.
 4. Aandiening van partijen welke op het tijdstip van aandiening verloren waren gegaan of zware schaden hadden opgelopen, kan niet meer geschieden zodra verkoper kan worden geacht van dit feit kennis te dragen, tenzij verkoper aannemelijk maakt dat hij de aandiening niet eerder heeft kunnen doen.
 5. Een aandiening mag niet worden teruggenomen tenzij partijen zulks uitdrukkelijk nader overeenkomen.

ARTIKEL 19

Aanbieding documenten

 1. De documenten moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de laatste werkdag vóór aankomst van het vervoermiddel, bij koper worden aangeboden.
 2. Wanneer de verkoper kan bewijzen dat hem de documenten te laat zijn aangeboden of hem te laat hebben bereikt door verzuim van de post, de bank of door omstandigheden buiten zijn schuld en hij onmiddellijk het nodige heeft gedaan om de desbetreffende documenten op te nemen en koper aan te bieden, kan hij voor kosten en/of schade wegens latere aanbieding niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Kosten en/of schade, door verzuim van koper ontstaan, komen te zijnen laste.
 4. Koper kan geen bezwaar maken tegen afwijkingen van onder-geschikte betekenis in expeditie, merken en nummers van colli, of in de gegevens van het vervoermiddel, mits de partij bij aankomst kan worden herkend als die, welke bestemd is te worden geleverd op de desbetreffende aandiening.

ARTIKEL 20

Betaling

 1. De betaling moet geschieden, ook in geval de goederen tijdens de reis verloren zijn gegaan of schade hebben geleden, bij eerste aanbieding tegen overgave van een volledig stel documenten.
 2. Ontbreken de overeengekomen of gebruikelijke documenten respectievelijk exemplaren daarvan, dan dient verkoper daarvoor een bankgarantie te verstrekken, welke in de plaats van de ontbrekende documenten treedt.
 3. Als vervoersdocument wordt ook beschouwd een aandeelbewijs (zgn. splitbewijs) of volgbrief van de vervoerder; dergelijke stukken behoren o.a. de datum van verlading in over-eenstemming met het verladingsdocument, alsmede het nummer van dit document, te vermelden. Zij mogen geen clausules bevatten die strekken tot vermindering van de aansprake-lijkheid van de vervoerder. Koper is niet gerechtigd derge-lijke stukken van banken, vemen of expediteurs als document te weigeren.
 4. Indien betaling bij aankomst is overeengekomen, moet betaling geschieden zodra het vervoermiddel ter plaatse van bestemming is aangekomen. In geval de aankomst plaats vindt op een andere dag dan een werkdag, moet de betaling geschieden op de 1e werkdag na aankomst van het vervoermiddel ter plaatse van bestemming. Indien het vervoermiddel is verloren gegaan of door enig evenement vertraging heeft ondervonden, moet de betaling geschieden op de kalenderdag c.q. eerstvolgende werkdag waarop het vervoermiddel naar de onmiddellijk laatst bekende berichten ter plaatse van bestemming zou zijn aangekomen.

ARTIKEL 21

Courtage, Commissie

Courtage en/of commissie is verschuldigd, ook al is de levering niet geschied. Slechts wanneer wegens overmacht of insolventie van koper het contract niet wordt uitgevoerd, vervalt de verplichting courtage/commissie te betalen.

ARTIKEL 22

Risico

Alle risico’s van de reis worden door koper gedragen.

ARTIKEL 23

Vracht

 1. Vrachten en andere heffingen en/of toeslagen daarop zijn, mede met inachtneming van het te dezer zake in artikel 12 bepaalde, geen andere dan die welke verschuldigd zijn krachtens de vervoersdocumenten waarop de verlading plaatsvond. Mochten door lossing in noodhaven of noodbe-stemming of door welke andere oorzaak ook, meer of nieuwe vracht dan wel andere kosten verschuldigd zijn, dan zijn deze voor rekening van koper.
 2. De vracht kan vooruit worden betaald of naar keuze van verkoper ter bestemming betaalbaar worden gesteld.

ARTIKEL 24

Transportverzekering

 1. Bij verkoop op CIF condities is verkoper verplicht de gebruikelijke transportverzekering zonder franchise inclusief verzekering tegen molest, waarbij de molestpremie boven ½% ten laste van koper komt, bij (een) te goeder naam en faam bekend staande assurantiemaatschappij tot de contractprijs plus 10% te sluiten.
 2. Bij verkoop op FAS, FOB of CFR condities van reeds verladen en verzekerde goederen moet de transportverzekering inclusief molest door koper worden overgenomen.

ARTIKEL 25

Controle

Controle van de goederen door koper geschiedt op de plaats van bestemming respectievelijk lossing.

ARTIKEL 26

Weging, onderwicht

 1. De weging geschiedt per collo of in wikken, zoals ter plaatse gebruikelijk, tot op 100 gram nauwkeurig; van grondnoten echter tot op 250 gram nauwkeurig.
 2. Onderwicht boven 1% van het inladingsgewicht, gebaseerd op het totaal van de gave colli, moet door verkoper aan koper worden vergoed, mits het gewicht binnen 12 kalenderdagen na lossing door beëdigde wegers ter plaatse van lossing is geconstateerd. De weegkosten zijn voor rekening van koper.
 3. Verkoper of diens vertegenwoordiger moet op zijn verlangen, mits tijdig kenbaar gemaakt, in de gelegenheid worden gesteld het wegen te controleren. De kosten van deze controle zijn voor rekening van verkoper.
 4. In geval van wanne en/of ontbrekende colli wordt het gewicht hiervan berekend op basis van het gemiddelde gewicht van de niet wanne colli.

ARTIKEL 27

Reclames

 1. Reclames moeten door koper op een gelet op de omstandigheden van het geval zo kort mogelijke termijn na lossing per brief, telefax of e-mail aan het adres van verkoper worden gezonden, of, indien deze niet in Nederland is gevestigd, doch aldaar een vertegenwoordiger heeft, aan het adres van deze laatste.
 2. Indien de documenten ten tijde van de lossing nog niet zijn aangeboden, begint de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, op de datum waarop de documenten zijn aangeboden.

ARTIKEL 28

Accreditief

Zijn partijen overeengekomen dat betaling door middel van een accreditief zal geschieden, dan dient de koper er voor zorg te dragen dat het accreditief op een zodanig tijdstip ter beschikking van de verkoper staat dat deze aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen.

Voldoet koper hier niet aan dan is hij in gebreke me de vervulling van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 8.

ARTIKEL 29

Vacant

DEEL « C »

 

ARTIKEL 30

Af ligplaats

 1. Koper moet de af ligplaats verkochte goederen ontvangen ter plaatse waar deze zich bevinden binnen 7 werkdagen na het afsluiten van de koop, tenzij anders overeengekomen.
 2. De goederen liggen gedurende de ontvangsttijd voor rekening en risico van verkoper, totdat koper de goederen heeft ontvangen. Na ontvangst respectievelijk na afloop van de ontvangsttijd liggen zij voor rekening en risico van koper.
 3. Verkoper kan niet worden geacht de in consumptie verkochte goederen in het vrije verkeer in voorraad te hebben.
 4. Het ontvangen bij gedeelten kan alleen geschieden met toestemming van de verkoper.

ARTIKEL 31

Op levering

Verkoper moet op levering verkochte goederen binnen de over-eengekomen termijn (doen) verzenden. Indien voor loco-goederen onmiddellijke levering is overeengekomen, dient de verzending binnen 5 werkdagen plaats te vinden.

ARTIKEL 32

Op aflading of onderweg

 1. Aflading geschiedt in één partij of in gedeelten, direct of indirect, met of zonder overlading. Elk gedeelte geldt als een afzonderlijk contract.
 2. Behoudens tegenbewijs geldt als datum, waarop de goederen zijn afgeladen, de datum van het verladingsdocument.
 3. In geval wordt verkocht op aflading of onderweg, is verkoper gerechtigd de goederen niet te leveren, indien deze niet behouden ter plaatse van lossing zijn aangekomen.
 4. Indien verkoper voor de doorzending van de goederen van de plaats van lossing af moet zorgdragen, heeft koper tijdig instructies betreffende vervoer en bestemming te geven. Wanneer bij aankomst van de goederen koper aan verkoper geen verzendingsinstructies heeft doen toekomen, verzendt verkoper per hem geschiktst voorkomend vervoermiddel aan kopers adres.
 5. In geval goederen, verkocht op aflading of onderweg, ter plaatse van lossing moeten worden geleverd, moet koper deze goederen ter plaatse van lossing ontvangen, onmiddellijk nadat hem door verkoper kennis is gegeven, dat de goederen tot aflevering gereed liggen.
 6. Verkoper heeft het recht onmiddellijk na zijn kennisgeving betaling te vorderen, ook in geval koper niet ontvangt. Alle kosten, ontstaan als gevolg van het feit, dat koper de goederen niet onmiddellijk na verkopers kennisgeving heeft ontvangen, komen ten laste van koper.
 7. Indien goederen, verkocht op aflading of onderweg, als gevolg van een havenstaking in Nederland niet aldaar worden gelost, is verkoper gerechtigd de extra vrachtkosten, ontstaan als gevolg van de lossing buiten Nederland, aan koper in rekening te brengen.

ARTIKEL 33

 

Betaling

 1. Betaling dient zonder korting binnen 8 kalenderdagen, nadat de levering heeft plaatsgevonden, te geschieden. Een arbitrageaanmelding schort deze termijn niet op.
 2. Verkoper is evenwel, zelfs indien andere betalingstermijnen zijn overeengekomen, te allen tijde gerechtigd betaling te eisen onmiddellijk bij de levering.
 3. De koper die zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is aansprakelijk voor alle daardoor ontstane kosten en schade. Daarnaast is de koper alsdan over het niet of te laat betaalde gedurende de periode van verzuim rente aan de verkoper verschuldigd, te berekenen op basis van een percentage gelijk aan dat van de ten tijde van het verzuim en daarna geldende herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB), vermeerderd met 3,75 procentpunten.

ARTIKEL 34

Courtage, Commissie

 1. Bij zaken, tot stand gekomen door tussenkomst van een makelaar of tussenpersoon, is verkoper verplicht tenminste 1% en koper tenminste ½%, of beiden, zoveel als voor het desbetreffende artikel gebruikelijk is, als loon aan die tussenpersoon uit te keren, hetgeen op de koopbevestiging moet worden vermeld.
 2. Bij een overeenkomst, waarvan de factuurwaarde van de goederen meer dan € 10.000 bedraagt, is de inkoopcourta-ge/commissie niet verplicht.
 3. Courtage en/of commissie is verschuldigd, ook al is de levering niet geschied, tenzij het contract niet wordt uitgevoerd als gevolg van overmacht of wegens insolventie van koper..

ARTIKEL 35

Gewichten en weging

 1. De goederen worden verkocht op origineel gewicht, met dien verstande dat een onderwicht boven 1% door verkoper zal worden vergoed. De wanne colli moeten worden voorgewogen. Indien echter voorgewogen gewicht is overeengekomen, zijn de kosten van weging voor rekening van verkoper.
 2. Onder netto origineel gewicht wordt verstaan het netto gewicht, zoals dat is aangegeven op de verpakking of, bij gebreke hiervan, zoals voor het desbetreffende artikel gebruikelijk is.
 3. De weging geschiedt per collo of wikken, zoals ter plaatse gebruikelijk, tot op 100 gram nauwkeurig; van grondnoten tot op 250 gram nauwkeurig.
 4. Indien de koopovereenkomst is gesloten met het beding van aftrek van tarra, wordt daarvoor berekend de tarra, zoals deze op de verpakking is vermeld of, bij gebreke van een dergelijke vermelding, de tarra, zoals deze door de aflader blijkens zijn wichtnota of zijn factuur is opgegeven of, bij gebreke van een dergelijke opgave, de tarra, zoals deze voor het desbetreffende artikel gebruikelijk is.
 5. Indien de tarra niet kan worden berekend op basis, zoals in het vorige lid van dit artikel aangegeven, moet de tarra worden vastgesteld door weging van de emballage van 10 colli, afgerond tot 100 gram, op kosten van ongelijk.
 6. « Netto tarra » of « Reële tarra » betekent: de werkelijke tarra, het gewicht van de verpakking te bepalen door weging van maximum 10 ledige colli der partij, afgerond tot 100 gram. “Usantiële” of “Gewone tarra” betekent: de tarra, zoals die voor het desbetreffende artikel gebruikelijk is.

 ARTIKEL 36

Reclameren

 1. Reclames moeten door de koper per brief, telefax of e-mail op een gelet op de omstandigheden van het geval zo kort mogelijke termijn na ontvangst der gekochte zaken aan het adres van de verkoper worden verzonden.
 2. Indien het een levering van goederen aan/langs/op of in vervoermiddel betreft, begint de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn op de datum van lossing ter plaatse van bestemming. Deze bepaling heeft geen invloed op de regeling van het risico tijdens de reis.

ARTIKEL 37

Vacant

ARTIKEL 38

Vacant

ARBITRAGE-REGLEMENT

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE HANDEL IN GEDROOGDE ZUIDVRUCHTEN, SPECERIJEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN

 

GRONDSLAG DER ARBITRAGE

ARTIKEL 1

 

 1. Alle geschillen betreffende de handel in gedroogde zuidvruchten, specerijen en aanverwante artikelen, welke tussen de leden van de Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante artikelen (N.Z.V.) onderling ontstaan, zullen door arbitrage worden beslist volgens de bepalingen van dit Reglement, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen.
 2. De leden blijven ook na beëindiging van hun lidmaatschap aan deze arbitrage onderworpen met betrekking tot die geschillen, welke hun oorsprong vinden in tijdens hun lidmaatschap ontstane verplichtingen of verrichte handelingen.

ARTIKEL 2

 

 1. Alle geschillen, welke tussen een lid der N.Z.V. en een niet lid of tussen niet-leden onderling ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten betreffende de handel in voormelde artikelen of van nadere overeenkomsten, welke van zulke overeenkomsten het gevolg mochten zijn, zullen eveneens door arbitrage worden beslist volgens de bepalingen van dit Reglement, indien op de oorspronkelijke overeenkomst dit Reglement en/of N.Z.V. Condities toepasselijk zijn verklaard of te achten.
 2. De personen, die bij het afsluiten van overeenkomsten, als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, hun tussenkomst hebben verleend en die de desbetreffende bevestigingsbrieven hebben ondertekend, treden daardoor tot de arbitrage toe ten aanzien van alle geschillen, welke hetzij naar aanleiding van de overeenkomst, hetzij naar aanleiding van de door hen verleende tussenkomst zijn ontstaan.

ARTIKEL 3

Geschillen betreffende de handel in artikelen, als genoemd in art. 1, zullen ook dan door arbitrage volgens de bepalingen van dit Reglement worden beslist, indien bij de aanmelding wordt overgelegd een door de geschil hebbende partijen ondertekende, aan de wettelijke eisen voldoende, acte van compromis in twee exemplaren, waarin dit Arbitrage-Reglement toepasselijk is verklaard en de namen der arbiters en eventueel der appèlarbiters volgens het in de artt. 7 en 21 bepaalde door de Voorzitter van de N.Z.V. (verder “Voorzitter” te noemen) zullen worden ingevuld. Door overlegging der acte worden partijen geacht onherroepelijk opdracht tot benoeming van de arbiters volgens genoemde artikelen te hebben gegeven.

ARBITRAGE-COMMISSIE

ARTIKEL 4

 

 1. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering der N.Z.V. wordt een Arbitragecommissie gekozen, waaruit voor ieder aangemeld geschil op na te melden wijze een scheidsgerecht wordt gevormd.
 2. De jaarlijkse Algemene Vergadering stelt vast, uit hoeveel leden de Arbitragecommissie bestaat.
 3. Tot leden der Arbitragecommissie zijn benoembaar zij, die hetzij persoonlijk lid der N.Z.V. zijn, hetzij vennoot of directeur ener vennootschap, als bedoeld in art. 3 der Statuten, hetzij procuratiehouder van een lid.
 4. Alle leden treden ieder jaar in voormelde vergadering af, doch zijn terstond herkiesbaar.

AANMELDING DER ARBITRAGE

 

ARTIKEL 5

 

 1. De aanmelding ener arbitrage moet, behalve in het geval, genoemd in art. 3, worden gedaan uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de datum, waarop het geschil is ontstaan; in geval van kwaliteitsgeschil moet – onverminderd het in acht nemen van het bepaalde in art. 10 en art. 27 van de N.Z.V. Condities – de aanmelding worden gedaan binnen 6 werkdagen (zie voor het begrip “werkdag” art. 28, lid 1) na de datum, waarop het kwaliteitsbezwaar aan de eisende partij redelijkerwijze bekend kon zijn; alles ter beoordeling van arbiters.
 2. Indien één van de geschilhebbende partijen niet in Nederland woont of is gevestigd, worden bovenstaande termijnen verlengd tot 60 kalenderdagen respectievelijk 12 werkdagen.
 3. Het verlopen van deze termijnen heeft, wanneer de wederpartij zich erop beroept, verval van vorderingsrecht ten gevolge, tenzij arbiters termen aanwezig achten, de overschrijding goed te keuren, in welk geval zij verplicht zijn zulks in hun vonnis te motiveren.

ARTIKEL 6

 

 1. De aanmelding moet schriftelijk (zie daaromtrent ook artikel 28 lid 2 van dit Reglement) geschieden. De aanmelding wordt ingediend bij de Voorzitter of de Secretaris van de N.Z.V.
 2. De definitieve aanmelding wordt opgesteld op daartoe door de N.Z.V. beschikbaar gestelde, en bij de Voorzitter en de Secretaris verkrijgbare formulieren. Zij omvat mede de bewijsstukken waarnaar zij verwijst. Zij wordt ingediend door zes gelijkluidende exemplaren daarvan per post, per koerier of in persoon te (doen) bezorgen, aan de Voorzitter of de Secretaris.
 3. Een aanmelding volgens het eerste lid zal ten spoedigste op de wijze, als aangegeven in het tweede lid van dit artikel, worden herhaald. Bij gebreke hiervan kan de Voorzitter of de Secretaris, na waarschuwing, de aanmelding als vervallen beschouwen. Deze waarschuwing wordt per aangetekend schrijven verzonden.

BENOEMING VAN EEN SCHEIDSGERECHT

 

ARTIKEL 7

 

 1. Nadat een arbitrageaanmelding is gedaan en het volgens art. 23 verschuldigde depot bij de Penningmeester der N.Z.V. is gestort, benoemt de Voorzitter met twee door hem aan te wijzen bestuursleden, bij ontstentenis door leden te vervangen, uit de Arbitragecommissie een scheidsgerecht van drie personen.
 2. Zij, die bij de desbetreffende arbitrage direct of indirect belang hebben, mogen aan de benoeming van arbiters niet medewerken.
 3. Zo nodig, kunnen ook personen, die geen lid der Arbitrage Commissie zijn, tot scheidslieden worden benoemd.
 4. De Voorzitter geeft van de benoeming terstond per aangetekend schrijven kennis aan partijen. Aan de gedaagde partij zendt hij daarbij één exemplaar der arbitrageaanmelding, met één exemplaar der overgelegde bewijsstukken.
 5. Aan arbiters geeft hij van hun benoeming kennis door een aan hen gericht schrijven, het gestorte depot vermeldende, waarin tevens hun voorzitter wordt aangewezen.
 6. Voor zover enige benoeming niet wordt aangenomen, heeft op overeenkomstige wijze nieuwe benoeming en kennisgeving plaats.

ENKELVOUDIG SCHEIDSGERECHT

 

ARTIKEL 8

 

 1. Bij het aanmelden van een arbitrage volgens de artt. 5 en 6 kan men – behalve wanneer zich een geschil over kwaliteit voordoet – verzoeken het geschil door één arbiter te doen berechten. In dit geval zendt de Voorzitter terstond na ontvangst van het vereiste depot per aangetekend schrijven één exemplaar van de arbitrageaanmelding aan de gedaagde partij, met de vraag, of deze zich met de berechting door één arbiter verenigt. Indien op de vijfde werkdag na de verzending geen ontkennend antwoord van de gedaagde partij is ontvangen, benoemt de Voorzitter een enkelvoudig scheidsgerecht, waarbij het bepaalde in art. 7 toepassing vindt.
 2. Op de in lid 1 van dit artikel bedoelde arbitrage is toepasselijk het bepaalde in de artt. 9 tot en met 19, met dien verstande, dat de enige arbiter tevens te beschouwen is als « de voorzitter van arbiters ».
 3. In geval van hoger beroep is toepasselijk het bepaalde in de artt. 20 tot en met 22.
 4. Ten aanzien van de arbitrage kosten is toepasselijk het bepaalde in de artt. 23 tot en met 27.
 5. In hoger beroep zijn de bedragen voor loon en administratiekosten gelijk aan die van een gewone arbitrage in eerste aanleg.

SAMENVOEGING

 

ARTIKEL 8A

Samenvoeging van enige arbitrage volgens dit Arbitragereglement met enige andere arbitrage, zoals voorzien in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is uitgesloten.

BEHANDELING DER ARBITRAGE

ARTIKEL 9

 

 1. Arbiters behandelen het geschil met bekwame spoed en uitsluitend in hun aller tegenwoordigheid. Zij kunnen zich van rechtskundige bijstand en/of van een griffier voorzien.
 2. Van al hetgeen arbiters in hun kwaliteit van arbiter omtrent partijen en haar zaken vernemen, zijn zij verplicht geheimhouding in acht te nemen.
 3. De plaats van arbitrage, als bedoeld in artikel 1037 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is ‘s-Gravenhage.

ARTIKEL 10

 

 1. De voorzitter van arbiters roept per aangetekend schrijven partijen op tot een door arbiters te houden zitting. Hij deelt de gedaagde partij tevens mede, tot op welke datum deze desgewenst een verweerschrift in vijf exemplaren met eventuele bescheiden, eveneens in vijfvoud, bij hem kan inzenden.
 2. De voorzitter doet terstond na ontvangst van het verweerschrift een exemplaar daarvan (en van de daarbij behorende bescheiden) aan de eisende partij toekomen.
 3. Ter zitting kunnen partijen persoonlijk of bij gemachtigde haar standpunten mondeling uiteenzetten en toelichten.
 4. Bij bezichtiging door arbiters van de goederen, waarover geschil, mogen partijen niet tegenwoordig zijn, tenzij arbiters anders beslissen.

ARTIKEL 11

 

 1. Arbiters kunnen, wanneer zij zulks gewenst achten, meer dan één zitting houden, waarvan zij partijen of haar gemachtigden schriftelijk of mondeling kennis geven.
 2. Tot uiterlijk zeven dagen voor de eerste zitting kunnen de partijen hun schriftelijk ingediende vordering en hun verweer schriftelijk aanvullen op de zelfde wijze die voorgeschreven is voor de indiening van de oorspronkelijke vordering of voor het oorspronkelijk verweer. Daarna zal zulks niet meer geoorloofd zijn, behalve in bijzondere gevallen ter beoordeling van arbiters.
 3. Wanneer in de eerste zitting de eisende partij niet verschijnt, zal haar vordering worden beoordeeld naar de schriftelijke arbitrageaanmelding. Wanneer de gedaagde partij niet verschijnt, zal haar verweer worden beoordeeld naar haar schriftelijke uiteenzetting. Had zij ook geen verweerschrift ingediend, dan wordt de vordering toegewezen, tenzij arbiters die onrechtmatig of ongegrond achten, of termen aanwezig achten, de gedaagde partij alsnog tot schriftelijk of mondeling verweer in de gelegenheid te stellen.

ARTIKEL 12

 

 1. Partijen zijn met betrekking tot de arbitrage verplicht, alle door arbiters gewenste gegevens en inlichtingen te verstrekken, op hun verlangen in persoon te verschijnen en zich naar de schriftelijke of mondelinge orders van arbiters te gedragen. Wanneer een partij daaraan niet voldoet, zullen arbiters bij het wijzen van hun vonnis daaruit zodanige gevolgtrekkingen kunnen maken, als hun zal voorkomen juist te zijn.
 2. Arbiters kunnen aan partijen gelasten, getuigen op te roepen en kunnen ook zelf getuigen oproepen. Alle mondelinge verhoren en verklaringen moeten plaats hebben ter zitting, behoudens buitengewone gevallen ter beoordeling van arbiters. Van alle schriftelijke verklaringen en van andere stukken, waarop arbiters zich bij hun uitspraak beroepen, moeten partijen tijdig kunnen kennis nemen.

TEGENVORDERING

ARTIKEL 13

 

 1. De gedaagde partij is gerechtigd, uiterlijk op de laatste dag van de haar gegunde termijn voor het indienen van haar verweerschrift, harerzijds een vordering tegen de eisende partij in te stellen, mits die vordering een gevolg is van dezelfde overeenkomst of van dezelfde handeling als waarop de oorspronkelijke vordering betrekking heeft.
 2. Wanneer een tegenvordering van een andere overeenkomst of van een andere handeling het gevolg is (doch door dit Arbitrage-Reglement wordt beheerst), moet daarvoor afzonderlijk arbitrage worden aangemeld. Men kan echter bij de aanmelding een met redenen omkleed verzoek doen, deze vordering in handen te stellen van de arbiters, die over de oorspronkelijke vordering zullen beslissen.
 3. In het geval van lid 1 van dit artikel, dan wel wanneer aan het in lid 2 van dit artikel bedoeld verzoek niet is voldaan, zullen arbiters bepalen of omtrent de tegenvordering tegelijk met de oorspronkelijke vordering zal worden beslist, dan wel of zij geheel op zichzelf behoort te worden behandeld.
 4. De gedaagde partij is daarenboven gerechtigd, een vordering als bedoeld in lid 1 van dit artikel in te stellen, in geval de eisende partij haar vordering intrekt, voordat de verwerende partij in de gelegenheid is geweest een verweerschrift in te dienen. In dit geval moet de tegenvordering worden ingesteld binnen 14 kalenderdagen, lopende van de datum af, waarop de aangetekende brief van de Voorzitter of de Secretaris, waarbij de gedaagde partij kennis werd gegeven van de intrekking, is verzonden.
 5. In het in art. 3 bedoelde geval is een tegenvordering slechts geoorloofd, wanneer de acte van compromis daarvan melding maakt.

WRAKING VAN ARBITERS

ARTICLE 14

 

La récusation d’arbitres peut avoir lieu pour les motifs que la loi énumère pour la récusation de juges et, en outre, pour les raisons suivantes :

 1. l’arbitre est actif ou impliqué dans l’affaire d’un de ses co-arbitres ou de l’une des parties ;
 2. l’arbitre est parent ou parent par alliance jusqu’au quatrième degré avec l’un des deux autres arbitres ;
 3. un arbitrage est en cours entre l’arbitre ou son partenaire, leurs parents ou les personnes mariées en ligne directe et l’une des parties ; le tout indépendamment du fait que les raisons aient été invoquées avant ou après la nomination des arbitres.

ARTIKEL 15

 

 1. De wraking moet plaats hebben binnen 8 kalenderdagen na de datum, waarop de in art. 7, lid 4, of (bij vervanging) de in art. 16, lid 3 bedoelde kennisgeving der benoeming is verzonden.
 2. Zij zal geschieden door een aangetekende brief aan de Voorzitter, waarin alle wrakingen tegelijk moeten worden voorgesteld en inhoudende volledige opgave van alle redenen der wraking(en). Alles op straffe van verval van recht.
 3. In geval echter een wrakingsgrond aan de wrakende partij eerst later bekend is geworden, kan de wraking nog geschieden binnen 3 werkdagen na het eind van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn.
 4. Van het gemelde schrijven zendt de Voorzitter per aangetekende post afschriften aan de gewraakte(n) en aan de wederpartij. Wanneer de wraking niet terstond, hetzij door de gewraakte(n), hetzij door de wederpartij wordt aanvaard, zullen de personen, die volgens art. 7 (appèl art. 21) arbiters benoemden, hun oordeel daarover per aangetekend schrijven ter kennis van arbiters en partijen brengen.
 5. Wanneer niet binnen 8 kalenderdagen na de datum, waarop het in de tweede zin van voorgaand lid bedoeld schrijven is verzonden, de wraking wordt teruggenomen dan wel wordt aanvaard, zal daarover worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zulks op verzoek van de wrakende partij. Dit verzoek moet worden ingediend binnen 8 kalenderdagen na de datum, waarop de Voorzitter per aangetekend schrijven aan de wrakende partij heeft medegedeeld, dat de wraking niet is aanvaard, bij gebreke waarvan de wraking wordt geacht te zijn teruggenomen.

VERVANGING VAN ARBITERS

ARTIKEL 16

 

 1. Wanneer één of meer der aangewezen arbiters, om welke reden ook, niet of niet verder als zodanig kan/kunnen optreden, zullen de personen, die volgens art. 7 (appèl art. 21) hen benoemden (zonodig met door de Voorzitter aan te wijzen plaatsvervangers) in plaats van de uitgevallene(n) andere arbiters benoemen, volgens het bepaalde in art. 7.
 2. Voor zover door het défungeren van één of meer der arbiters ook de last van de overige(n) mocht zijn geëindigd,zal/zullen deze geacht worden te zijn herbenoemd.
 3. De Voorzitter zal terstond de vervanging per aangetekend schrijven melden aan partijen en per gewone brief aan de aangebleven arbiter(s).
 4. Wanneer vervanging plaats heeft na de eerste zitting van arbiters, moet de zaak geheel opnieuw worden behandeld, tenzij zowel partijen als arbiters eenstemmig goedkeuren, dat de aangevangen behandeling wordt voortgezet.

INTREKKEN VAN ARBITRAGE

ARTIKEL 17

 

 1. Een arbitrageaanmelding kan door de eisende partij worden ingetrokken door middel van een aangetekend schrijven, een telefax of een e-mail aan de Voorzitter. Wanneer echter de gedaagde partij reeds een verweerschrift had ingediend of mondeling verweer ter zitting had gevoerd, kan intrekking slechts plaats hebben, indien de gedaagde partij verklaart daarin toe te stemmen.
 2. De Voorzitter stelt de gedaagde partij bij aangetekend schrijven onverwijld in kennis van de intrekking.
 3. In geval een arbitrage wordt ingetrokken voordat arbiters hun werkzaamheden hadden aangevangen, is de eisende partij de N.Z.V. de in art. 27 genoemde administratiekosten, alsmede de kosten van porti, telefoon e.d. verschuldigd. Hadden arbiters hun werkzaamheden reeds aangevangen, doch had de zitting nog niet plaats gevonden, dan is bovendien aan arbiters verschuldigd de helft van het arbitrageloon, alsmede hun volledige verschotten, welke hun volgens art. 27 zouden zijn toegekomen.
 4. Wanneer de intrekking geschiedt tijdens of na de zitting, of nadat de bezichtiging der goederen door arbiters reeds had plaats gevonden, zijn de volle arbitragekosten verschuldigd.
 5. Het intrekken van een arbitrage door de eisende partij laat de bevoegdheid van arbiters onverlet, een ingestelde tegenvordering verder te behandelen.

VONNIS

ARTIKEL 18

 

 1. Arbiters oordelen bij vonnis als goede mannen naar billijkheid. Zij beslissen bij meerderheid van stemmen. Van een eventueel ontbreken van eenstemmigheid maken zij in of onder hun vonnis geen melding.
 2. Zij kunnen een geheel of gedeeltelijk eindvonnis dan weleen tussenvonnis wijzen.
 3. Zij dragen er op de voet van het bepaalde in artikel 1058 lid 1 onder (b) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zorg voor dat het origineel van elk door hen gewezen geheel of gedeeltelijk eindvonnis met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 lid 2 van dit Arbitrage-Reglement wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van het arrondissement waarin de plaats van arbitrage gelegen is.
 4. Onverminderd het gestelde in de artikelen 1060, 1061 en 1065a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en met inachtneming van de artikelen 1058 lid 3 jo. 1058 lid 1 van dat Wetboek, duurt hun last voort tot en met de datum, waarop het laatste eindvonnis is gedeponeerd ter griffie van de in het derde lid van dit artikel bedoelde Rechtbank.

ARTIKEL 19

 

 1. Gehele of gedeeltelijke eindvonnissen worden door arbiters opgemaakt in ten minste 5 exemplaren, waarvan ten minste 4 door hen, met inachtneming van art. 1057 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn ondertekend.
 2. De voorzitter van arbiters zendt de in het vorige lid bedoelde exemplaren, tezamen met de door arbiters voor aanvaard getekende benoemingsbrief, aan de Secretaris.
 3. De Secretaris zendt van de door hem ontvangen getekende exemplaren namens arbiters één exemplaar (met de door arbiters voor aanvaard getekende benoemingsbrief) naar de in het derde lid van artikel 18 van dit Arbitrage-Reglement bedoelde griffie. Van de overige getekende exemplaren stuurt hij aan ieder der partijen per aangetekend schrijven één exemplaar toe (onder vermelding van de wijze waarop en de termijnen waarbinnen beroep tegen de uitspraak kan worden aangetekend). terwijl één exemplaar wordt geplaatst in het archief der N.Z.V. De Secretaris houdt één van de door hem ontvangen exemplaren beschikbaar voor eventuele publicatie.
 4. Tussenvonnissen worden niet gedeponeerd. Derhalve worden zij opgemaakt in tenminste 4 exemplaren waarvan 3 door de arbiters getekend.
 5. In geval volgens het bepaalde in art. 3 van dit Arbitrage-Reglement een acte van compromis is opgemaakt, wordt deze mede ter griffie gedeponeerd.
 6. De partijen stemmen er op voorhand mee in dat vonnissen vanwege de N.Z.V. ter kennis van derden kunnen worden gebracht, met inachtneming van de anonimiteit van partijen.

HOGER BEROEP

ARTIKEL 20

 

 1. Ieder der partijen is gerechtigd, van het gewezen vonnis in hoger beroep te komen door middel van een brief, telefax of e-mail aan de Voorzitter of de Secretaris, zulks op straffe van verval van recht, binnen 14 kalenderdagen na de datum, waarop het in art. 19, lid 2 bedoelde aangetekend schrijven van de Secretaris is verzonden, als bewijs waarvan het reçu van het postkantoor zal dienen.
 2. Wanneer één van de geschilhebbende partijen niet in Nederland woont of is gevestigd, wordt de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn verlengd tot 28 kalenderdagen.
 3. De wederpartij is gerechtigd, harerzijds tegenberoep in te stellen ook na de genoemde termijn, doch uiterlijk in de eerste zitting van appèlarbiters.
 4. Bij intrekking van het appèl vóór de eerste zitting van appèlarbiters blijft het recht op tegenberoep bestaan. Dit beroep moet worden ingesteld binnen 14 kalenderdagen, lopende van de datum af, dat de aangetekende brief van de Voorzitter, waarbij haar kennis werd gegeven van de intrekking van het appèl, geacht moet worden op het postkantoor van de woonplaats of wel plaats van vestiging van de wederpartij te zijn aangekomen.
 5. T Van een vonnis, voor zover dit een beoordeling van de kwaliteit van goederen betreft, is hoger beroep uitgesloten.

ARTIKEL 21

De benoeming van het appèlscheidsgerecht geschiedt volgens het in art. 7 bepaalde.

ARTIKEL 22

 

 1. De appèllerende partij is verplicht binnen een door de voorzitter van arbiters per aangetekende brief mede te delen termijn, een appèlschriftuur in zesvoud, inhoudende alle – gemotiveerde – grieven tegen het vonnis in eerste aanleg, vergezeld van eventuele bewijsstukken, eveneens in zesvoud, in te dienen. Overschrijding van voormelde termijn, behoudens verlenging daarvan door arbiters, heeft verval van het hoger beroep tot gevolg.
 2. De artt. 9, 10, 11, 12, 14 tot en met 19 zijn ook op de arbitrage in hoger beroep van toepassing.
 3. In hoger beroep kan geen nieuwe eis worden ingesteld, behalve dat gevorderd kunnen worden rente, huur, schade en/of kosten, die zijn vervallen of ontstaan, nadat de oorspronkelijke vordering werd ingesteld.
 4. Een nieuw verweer kan worden gevoerd, mits hetzelve niet in strijd is met de houding in eerste instantie, tenzij het verweer in hoger beroep een gevolg is van na de behandeling in eerste aanleg bekend geworden feiten.

ARBITRAGE-KOSTEN

ARTIKEL 23

 1. De partij, die arbitrage aanmeldt of een tegenvordering instelt, resp. hoger beroep aantekent of tegenberoep instelt, is verplicht binnen 10 werkdagen het vereiste depot bij de Penningmeester te storten. Deze termijn vangt aan op de datum, waarop de aangetekende brief van de Voorzitter, vermeldende het te storten bedrag, is verzonden.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing, wanneer de Voorzitter heeft medegedeeld, dat het depot moet worden aangevuld.
 3. De Voorzitter stelt het Scheidsgerecht op de hoogte van de ontvangst of de verschuldigdheid van een depot of een aanvullend depot. Zolang het gevraagde depot of een aanvulling daarop niet zijn gestort kan het Scheidsgerecht de procedure schorsen totdat betaling is ontvangen. Bij gebreke van betaling kan de Voorzitter, het Scheidsgerecht gehoord, bepalen dat de arbitrage is geëindigd of dat de vordering, de tegenvordering, het appel of het incidentele appel als ingetrokken zullen worden beschouwd.
 4. De voorzitter van arbiters deelt de Voorzitter mede, wanneer een tegenvordering of incidenteel appel is ingesteld.

ARTIKEL 24

 

 1. De arbitragekosten worden in het algemeen gebracht ten laste van de partij, die in het ongelijk wordt gesteld. Arbiters kunnen de kosten over partijen verdelen, bijv. wanneer zij, over en weer, ieder voor een deel in het ongelijk zijn gesteld.
 2. In geval de in het ongelijk gestelde partij vóór de eerste zitting van arbiters in eerste aanleg ter regeling van het geschil aan de eisende partij een bedrag heeft aangeboden, gelijk aan of hoger dan het uitgesproken bedrag, vermeerderd met hetgeen volgens art. 17 voor het terugnemen der arbitrage verschuldigd was, en dit aanbod niet is aanvaard, wordt de wederpartij in de arbitrage-kosten veroordeeld.

ARTIKEL 25

 

 1. In geval van hoger beroep worden in het algemeen de kosten van beide instanties gebracht ten laste van de partij, die in hoger beroep in het ongelijk wordt gesteld. De tweede zin van art. 24, lid 1, alsmede art. 24, lid 2 zijn dan gelijkelijk van toepassing.
 2. Wanneer de vernietiging of wijziging van het gewezen vonnis mede een gevolg is van het feit, dat één der partijen in eerste aanleg haar eis resp. verweer niet voldoende heeft gestaafd of toegelicht, kunnen appèlarbiters de kosten der appèlarbitrage geheel of gedeeltelijk te haren laste brengen.

ARTIKEL 26

 

 1. Arbiters bepalen in hun vonnis het bedrag der arbitragekosten tot en met het deponeren van het vonnis ter griffie. Onder die kosten kunnen, wanneer arbiters daarvoor termen aanwezig achten, worden berekend de door de in het gelijk gestelde partij noodzakelijk gemaakte reis- en andere kosten, alsmede de kosten voor juridische bijstand en/of getuigen en hun oproeping, alles volgens begroting van arbiters.
 2. Voor zover de arbitragekosten verschuldigd zijn aan de N.Z.V. en de arbiter(s), worden zij in de eerste plaats verhaald op het door de eisende of appèllerende partij daartoe gestorte depot. Indien, of voor zover de arbitragekosten niet ten laste worden gebracht van de partij, die deze heeft gestort, zal haar wederpartij in het vonnis worden veroordeeld om die te betalen aan de partij, die de storting deed.
 3. De partij, die volgens het in lid 1 van dit artikel bepaalde aan de wederpartij kosten heeft te vergoeden, zal in het vonnis worden veroordeeld om die aan de wederpartij te betalen.

ARTIKEL 27

 

 1. Behoudens het bepaalde in art. 8 ten aanzien van het enkelvoudig scheidsgerecht bestaan de aan de N.Z.V. verschuldigde kosten uit :

1e. het loon van de arbiter(s), bedragende voor ieder van hen € 250,–

2e. de eventuele verschotten van arbiters voor porti, telefoon, rechtskundige bijstand, griffier enz;

3e. administratiekosten minimaal € 175,–

4e. kosten van het depot ter griffie e.d.

 1. Voor een appèlarbitrage bedraagt het loon voor ieder van de arbiters € 400,–, terwijl overigens het in lid 1, sub 2e, 3e en 4e van dit artikel bepaalde toepasselijk is.
 2. In geval ten tijde, dat het geschil ontstond, geen der partijen lid der N.Z.V. was, worden de in dit artikel lid 1, sub 1e en 3e en de in lid 2 vermelde kosten met 50% verhoogd, met uitzondering der kosten van porti, telefoon e.d., welke ongewijzigd blijven.
 3. rbiters zijn bevoegd hun in dit Reglement bepaalde beloningen te verhogen tot hoogstens het viervoud van de vermelde bedragen, indien zij, gezien de omvang van de te berechten zaak en de aan de behandeling bestede tijd, daartoe termen aanwezig achten. Zij doen daarvan mededeling aan de Voorzitter, zo nodig met het verzoek een aanvullend depot te vragen van de partijen of van één van hen.
 4. Het Bestuur is bevoegd de in dit artikel genoemde bedragen te wijzigen, alsmede de datum van inwerkingtreding van wijzigingen vast te stellen. Van alle door het Bestuur vastgestelde wijzigingen wordt aan de leden per circulaire mededeling gedaan en wel zodanig, dat tussen de datum van verzending der circulaire en de datum van inwerkingtreding der wijziging tenminste één volle kalendermaand is gelegen.

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 28

 

 1. Werkdagen zijn alle kalenderdagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en voor betrokkenen algemeen erkende vrije dagen.
 2. Waar in dit Reglement sprake is van het vereiste dat mededelingen schriftelijk moeten worden gedaan, wordt aan dat vereiste voldaan door mededelingen per e-mail, telefax of per brief aan de geadresseerde te richten.
 3. Het Bestuur is bevoegd uit zijn midden één of meer leden aan te wijzen, die bevoegd zullen zijn alle werkzaamheden te verrichten, welke bij dit Reglement aan de Voorzitter zijn opgedragen. Maakt het Bestuur van deze bevoegdheid gebruik, zo worden de leden daarvan per circulaire in kennis gesteld.
 4. Bij verschil van mening omtrent de uitlegging van één der vertalingen van dit Reglement geldt alleen de Nederlandse tekst.
 5. Dit Reglement is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40341013.

ARTIKEL 29

De N.Z.V., een bestuurslid in persoon, de secretaris of een arbiter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten met betrekking tot een arbitrage waarop dit Reglement van toepassing is.

OVERGANGSBEPALINGEN

ARTIKEL 30

Dit gewijzigde Reglement treedt in werking op 1 januari 2017 en is van toepassing op geschillen, welke voortvloeien uit handelingen, verplichtingen of overeenkomsten, welke op of na 1 januari 2017 zijn verricht resp. aangegaan.

Markelbach & Corne 2020 – Toute reproduction est interdite.