ALGEMENE VOORWAARDEN MARKELBACH & CORNE NV 1. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN – TEGENSTELBAARHEID

 1. 1.1.  Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling van Markelbach & Corne (hierna “M&C”) zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op de offertes, de verkoopcontracten voor producten, materieel of de dienstverlening in het kader van de handelsactiviteiten van M&C. Ze zijn van toepassing vanaf 1/3/2011 en treden in de plaats van eventuele vroegere algemene voorwaarden.
 2. 1.2.  M&C wijst alle voorwaarden of bepalingen af die worden vermeld op de documenten van zijn klanten. Onderhavige algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing behoudens andersluidend uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van M&C.
  Het plaatsen van een bestelling impliceert dat de klant onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt.
 3. 1.3.  Het feit dat M&C zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een bepaling van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als de afstand van het recht om zich later op de betrokken bepalingen te beroepen.

2. OFFERTES – RECLAME – BESTELLINGEN

 1. 2.1.  De verzending door M&C van prijslijsten, tarieven, catalogi of documentatie is geen aanbod om zaken te doen.
 2. 2.2.  Enkel de leden van de commerciële afdeling van M&C of de erkende vertegenwoordigers van M&C zijn bevoegd om in naam van deze laatste offertes te maken.
 3. 2.3.  Elke bestelling bij M&C vormt een aanbod om zaken te doen vanwege de klant, onder de bepalingen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. De verkoop wordt definitief vanaf de schriftelijke aanvaarding van de bestelling door M&C, of, bij ontstentenis, bij de afhaling of levering van de producten door de klant of de vervoerder.

  Bestellingen kunnen via alle mogelijke middelen worden overgemaakt aan M&C. M&C houdt zich echter het recht voor om een schriftelijke bevestiging van de klant te eisen.
  Elke bestelling is eigen aan de klant en kan niet worden overgedragen zonder het voorafgaandelijk akkoord van M&C.

3. PRIJS

 1. 3.1.  De producten worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van de aanvaarding van de bestelling of in de bestelvoorwaarden die de partijen hebben aanvaard.
 2. 3.2.  Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling van M&C, staan onze prijzen in Euro, “ex Works” in Wilrijk. De term “ex Works” wordt gedefinieerd door de “Incoterms”, versie 2010 van de International Chamber of Commerce (www.iccwbo.org).
 3. 3.3.  Al onze prijzen zijn excl. BTW en belastingen, rechten of andere onrechtstreekse belastingen die verschuldigd zijn in toepassing van de Belgische of buitenlandse wetgeving.

  Mechanicalaan 10/12
  B – 2610 Wilrijk – België – Belgique

3.4. Indien tussen de datum van verkoop en de datum van levering, de invoerrechten, de fiscale tarieven, de vervoer- en of verzekeringskosten wijzigen, behoudt M&C zich het recht voor om deze in rekening te brengen. Een dergelijke aanpassing wordt niet als een prijsaanpassing beschouwd.

4. VERZEKERING

4.1. Geen enkele verzekering wordt door M&C afgesloten tenzij op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de klant en herhaald voor elke koop.

5. LEVERING

 1. 5.1.  Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling van M&C, gebeurt de levering door de terbeschikkingstelling van de klant van de producten in de vestiging in Wilrijk.
 2. 5.2.  M&C licht de klant in op de best passende manier, inclusief telefoon, zodra het bestelde product klaar is voor de levering.
 3. 5.3.  De klant beschikt over een termijn van 8 dagen om de producten in ontvangst te nemen vanaf de levering of vanaf de eindafname datum van het afroepcontract. Afroepcontracten moeten op een over de duurtijd van het contract evenwichtig gespreide wijze worden afgeroepen.

  De klant is in gebreke om de producten op te halen door het loutere verstrijken van deze termijn. Indien de producten niet binnen de opgelegde termijn werden opgehaald, mag M&C, ofwel de producten naar eigen keuze in zijn opslagplaatsen bewaren op kosten en risico van de klant tot deze ze komt ophalen tegen betaling van de prijs vermeerderd met de opslagkosten, ofwel aannemen dat de verkoop van rechtswege is verbroken op kosten en ten laste van de klant.

 4. 5.4.  De leveringen gebeuren in functie van de beschikbare voorraad en in volgorde van ontvangst van de bestellingen. De leveringstermijnen zijn indicatief en steeds onder voorbehoud van de bevoorradings-, productie- en transportmogelijkheden.

  Ongeacht de oorzaak, de duur en de gevolgen voor de klant kan de overschrijding van de vermelde leveringstermijn nooit aanleiding geven tot verwijlintresten, een schadevergoeding of de annulering van de bestelling.

 5. 5.5.  Niet voorradige producten worden verkocht onder voorbehoud van aankomst bij M&C.
  Bij overmacht wordt M&C vrijgesteld van zijn leveringsplicht.
  Naast oorlog, oproer, brand, natuurrampen, stakingen, sabotage, technische incidenten bij M&C of zijn leveranciers, bevoorradingsproblemen, computerpannes, veranderingen in regeling van in- en of uitvoervergunningen, betekent overmacht elke gebeurtenis die de levering verhindert of vertraagt.
  M&C behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de koop te verbreken zonder verschuldigdheid van enige schadevergoeding of er de uitvoering van uit te stellen tot terugkeer naar de normale toestand.

6. OVERDRACHT VAN RISICO

 1. 6.1.  Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling van M&C worden de producten “ex Works” in Wilrijk geleverd.
 2. 6.2.  Zelfs indien M&C aanvaard heeft om de producten over te dragen aan de vervoerder van de klant of om het vervoer zelf voor rekening van M&C uit te voeren, is er overdracht van risico vanaf de terbeschikkingstelling te Wilrijk. De producten reizen altijd op risico van de geadresseerde.

  Mechanicalaan 10/12
  B – 2610 Wilrijk – België – Belgique

7. FACTUREN

 1. 7.1.  De factuur wordt opgesteld zodra de producten klaar zijn voor levering. M&C behoudt zich het recht voor om te factureren bij de bestelling. In dat geval wordt de productie van de bestelling uitgesteld tot de ontvangst van de betaling.
 2. 7.2.  De factuur is verschuldigd, zelfs indien de klant nalaat of weigert om de producten in ontvangst te nemen.

8. TOLERANTIES

 1. 8.1.  M&C voldoet aan de eisen van een EFSA*-goedgekeurd voedselveiligheidssysteem, en besteedt de grootste zorg aan de keuze, de opslag en distributie van zijn producten.
 2. 8.2.  M&C is lid van de Nederlandse Vereniging voor de Handel in gedroogde zuidvruchten, specerijen en aanverwante artikelen (“NZV” – Nederlandse Zuidvruchten Vereniging) waarvan de condities bepaald door deze vereniging en consulteerbaar op internet, van toepassing zijn op elke transactie met M&C voor zover niet wordt afgeweken in de algemene of bijzondere voorwaarden van de verkoop.
 3. 8.3.  Elke verificatie en kwaliteitscontrole van de klant moet worden uitgevoerd over het geheel van de producten en niet over een deel ervan en dient plaats te hebben voor elke in productiestelling of gebruik van de verkochte producten.

9. BETALING

 1. 9.1.  Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling van M&C, zijn de producten contant betaalbaar bij de levering.
 2. 9.2.  De betalingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden vermeld op de facturen. Bij gebrek aan specifieke voorwaarden tussen de partijen gebeuren de betalingen te Wilrijk, op de bankrekening die op de factuur wordt vermeld.
 3. 9.3.  Onze agenten en vertegenwoordigers hebben geen volmacht om betalingen te ontvangen, tenzij ze drager zijn van een door ons getekende kwijting.
 4. 9.4.  Elke gedeeltelijke betaling wordt eerst aangewend tot aanzuivering van de oudste schuld.
 5. 9.5.  Elke som die onbetaald is op zijn vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op verwijlintresten, berekend in overeenstemming met de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven is een forfaitaire vergoeding van 20% van het totaalbedrag van de factuur verschuldigd voor de administratieve kosten van de buitengerechtelijke invordering.
 6. 9.6.  Indien de klant de betaling niet uitvoert binnen de 48 uur na de verzending van een ingebrekestelling, behoudt M&C zich het recht voor om elke productie, elke levering in uitvoering te beëindigen of op te schorten. Bovendien kan M&C het contract opzeggen en de onbetaalde producten terughalen op kosten en risico van de klant.
 7. 9.7.  Indien de partijen een gespreide betaling of een betaling op termijn zijn overeengekomen, leidt de niet- betaling van een afgesproken termijn tot de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde sommen, ook de nog niet vervallen termijnen.

  Mechanicalaan 10/12
  B – 2610 Wilrijk – België – Belgique

9.8. De aanvaarding van een wisselbrief betekent geen schuldvernieuwing en onderhavige algemene voorwaarden blijven van toepassing.

10. EIGENDOMVOORBEHOUD

 1. 10.1.  M&C behoudt zich de eigendom voor van de verkochte producten tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten.
 2. 10.2.  De overhandiging door de klant van een wissel of een cheque vormt geen betaling in de zin van deze clausule en de originele schuldvordering van M&C op de klant blijft bestaan met alle daaraan gekoppelde waarborgen, met inbegrip van het eigendomsvoorbehoud tot de daadwerkelijke betaling van de handelswissel.
 3. 10.3.  De geleverde en nog niet betaalde producten moeten afzonderlijk in de voorraad van de klant staan en identificeerbaar blijven.
 4. 10.4.  Bij beslag door een derde alsook bij samenloop van schuldeisers op de producten waarvoor een eigendomsvoorbehoud ten voordele van M&C geldt, licht de klant M&C onmiddellijk in, zodat deze zijn rechten kan vrijwaren. De klant verbindt er zich toe om onbetaalde producten niet in pand te geven of als waarborg over te dragen.

11. WAARBORGEN VOOR GEBREKEN – AANSPRAKELIJKHEID

 1. 11.1.  Het gewicht en de hoeveelheid vermeld bij het vertrek van de producten uit onze vestiging te Wilrijk bewijzen het geleverde gewicht en de geleverde hoeveelheid.
 2. 11.2.  Onverminderd elk voorbehoud dat aan de vervoerder wordt meegedeeld met betrekking tot de geleverde producten, verbindt de klant er zich toe om de producten zo snel mogelijk na de levering te controleren. Klachten betreffende het gewicht en de hoeveelheid van de geleverde producten, zichtbare gebreken, gebreken aan de verpakking of elk verschil tussen de geleverde en de bestelde producten, moeten schriftelijk worden geformuleerd binnen de 48 uur na ontvangst van de levering, op straffe van verval.
 3. 11.3.  M&C kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken indien wordt aangetoond dat de geleverde producten een gebrek hadden dat niet zichtbaar was bij ontvangst van de producten.
 4. 11.4.  Een verborgen gebrek is een kenmerk of een specifieke eigenschap van de producten die verborgen was op het ogenblik van de in ontvangst name van de levering doch die de bestemming die de klant aan het product geeft en aan de verkoper bekend werd gemaakt bij de bestelling, ongeschikt maakt.
 5. 11.5.  Gezien de aard van de producten (natuurlijke producten) en hun verpakking (conserven, aseptische verpakking) bestaat steeds een risico van een afwijking in het product (bv. ontpitte vruchten met mogelijkheid tot aanwezigheid van enkele pitten, aanwezigheid van larven, eieren, …) of diens verpakking (bv. gebombeerde blikken, microgaatje bij aseptische verpakking, …). Dit risico wordt overgedragen op de klant op het ogenblik van de in ontvangst name van de levering van de producten. M&C aanvaardt geen klachten of aansprakelijkheid dienaangaande.
 6. 11.6.  Verwerkte, bewerkte, gewijzigde of aangepaste producten kunnen niet het voorwerp zijn van een klacht wegens verborgen gebrek. Zodra de producten of een deel ervan in productie worden gebracht of op enige wijze worden verwerkt, gewijzigd of behandeld door de klant of de ontvanger van de producten, wordt de kwaliteit van de producten geacht door de klant te zijn aanvaard.
 7. 11.7.  De klant moet de verkoper schriftelijk binnen de 48 uur na de ontdekking van het gebrek inlichten van het gebrek. Het bestaan van het verborgen gebrek moet door M&C binnen 48 uur na de melding van het gebrek kunnen worden vastgesteld.

  Mechanicalaan 10/12
  B – 2610 Wilrijk – België – Belgique

 1. 11.8.  Bij klachten moet de klant het bewijs leveren van het vastgestelde gebrek of anomalie, de datum van ontdekking ervan en de correcte opslag en bewaring van de producten na de levering. De klant verleent aan M&C vrije toegang tot zijn installaties om het bestaan van dit gebrek vast te stellen en om het zo nodig op te lossen. De klant verbindt er zich bijgevolg toe om niet zelf te handelen en geen derde te laten handelen vóór M&C de vereiste vaststellingen heeft gedaan. Gezien de aard van de producten, natuurlijke producten, vervalt elk recht tot klacht om welke reden dan ook, na een termijn van 30 dagen na de levering van de producten.
 2. 11.9.  Indien de partijen geen overeenstemming bereiken over een beweerd gebrek, zal de meest gerede partij binnen een termijn van 12 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van het gebrek, op zijn kosten doch onder toezicht van een door de andere partij aan te wijzen controleur, de aanstelling doen van een erkend en onafhankelijk onderzoeker (laboratoria, deskundige, …) die werkzaam is in de sector, en deze belasten met de staalname van verzegelde monsters bestemd voor verder onderzoek.

  Indien de partijen geen overeenstemming bereiken over een beweerd gebrek, dient de meest gerede partij binnen een termijn op straffe van verval van 3 maand vanaf de kennisgeving van het verborgen gebrek, een arbitrage over de kwaliteit op te starten bij de Nederlandse Vereniging voor de Handel in gedroogde zuidvruchten, specerijen en aanverwante artikelen overeenkomstig de Condities en het Arbitragereglement dat van toepassing is bij deze instelling (http://www.zuidvruchten.nl).

 3. 11.10.  De aansprakelijkheid van M&C bij zichtbaar of verborgen gebrek is beperkt tot de aangerekende prijs van het product dat niet-conform of defect is.
 4. 11.11.  De aansprakelijkheid van M&C is beperkt tot de vervanging van de producten van welke een gebrek werd bewezen.
 5. 11.12.  M&C is enkel aansprakelijk voor bewezen rechtstreekse schade tot een maximumbedrag van € 10.000.
 6. 11.13.  Elke terugzending van producten moet vooraf en uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door M&C. De producten moeten in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd. De referenties, etiketten of originele stempels mogen in geen geval gewijzigd of vernietigd zijn.

12. HIËRARCHIE VAN DE CONTRACTUELE DOCUMENTEN

12.1. De bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden.

13. GELDEND RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

 1. 13.1.  Elke verkoop of dienstverlening van M&C wordt geregeld door het Belgische recht.
 2. 13.2.  Bij geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

  *EFSA = “European Food Safety Authority”

  Vous pouvez télécharger les conditions générales de Markelbach & Corne SA en Français au

(http://www.marcor.be).

Mechanicalaan 10/12
B – 2610 Wilrijk – België – Belgique